ปรัชญาโรงเรียน

(School Philosophy)

นตฺ ถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

คำขวัญของโรงเรียน

(School Slogan)

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน ฝึกฝนอาชีพ

 

อักษรย่อของโรงเรียน

(School Abbreviation)

ภาษาไทย              น.ก.

ภาษาอังกฤษ         N.K.

 

สีประจำโรงเรียน

(School Colors)

ม่วง – ฟ้า

 

โรงเรียนนาแกวิทยา 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย - หนองบัวลำภู)

ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

โทรศัทพ์. 042-951533