วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนนาแกวิทยามุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2563

พันธกิจ (Mission)

          1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และหลักสูตรเด็กพิการเรียนร่วม

          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

          4. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา

          5. บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          6. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์ (Goal)

       1. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีหลักสูตรเรียนร่วมที่มีคุณภาพ

2. ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการและทักษะอาชีพควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

          4. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างคุณภาพ

          5. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA ในระดับ SCQA

          6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ