ข้อมูลสารสนเทศ ด้านบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญา
ผู้บริหาร 1 - - 1 - -
ข้าราชการครู 8 8   5 12 -
พนักงานราชการ 1 - - - 1 -
อัตราจ้าง - - - - - -
ลูกจ้างประจำ / ชั่วคราว 2 - - - - 2
รวม 9 10 - 6 13 2
รวมบุคลากรทั้งหมด 19  คน

 

          ข้อมูลสารสนเทศ ด้านนักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 42 46 88 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 15 31 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 32 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 30 39 69 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 25 19 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 24 50 2
รวมทั้งหมด 157 175 332 13