ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการโรงเรียนนาแกวิทยา

ตำแหน่ง "ครูผู้สอน" วิชาเอก คณิตศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559