ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน

บุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนนาแกวิทยา ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560 ณ โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  

IMG 1064