ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-2 ปีการศึกษา 2559

ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาแกวิทยา

IMG 2505