ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

IMG 2524