ภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

IMG 3122