ภาพกิจกรรม การนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย

จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)

สหวิทยาเขต วังบัวบาน และ สหวิทยาวังแสนสุวรรณ

โรงเรียนนาแกวิทยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

IMG 5600