ภาพบรรยากาศ การประเมิน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาแกวิทยา

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประเมิน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

IMG 7958