กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาแกวิทยา ร่วมกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สาขา ภาษาอังกฤษ)

จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาแกวิทยา

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 

IMG 0962