คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาแกวิทยา

เข้าร่วม "โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560"

เส้นทาง "โรงเรียนนาแกวิทยา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู - สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

- ภูป่าเปาะ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย"

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

IMG 1310