กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

โรงเรียนนาแกวิทยา ประจำปรการศึกษา 2560

ณ ค่ายลูกเสือ ผาม่านเม้าเท็นแคมป์ ในระหว่างวันที่ 12- 14 กุมภาพันธ์ 2561

IMG 3000