โรงเรียนนาแกวิทยา ได้จัด กิจกรรม Open House "นิทรรศการวิชาการ นาแกวิทยา"

ณ โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

DSC 0132