คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาแกวิทยา

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561

DSC 0478