ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโรงเรียนนาแกวิทยา 

DSC 3364