ภาพบรรยากาศ พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

1001