พิธีไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

11