ภาพบรรยากาศการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาแกวิทยา

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

3